حضور استاد ناصر ممدوح عزیز در مطب طب سوزنی دکتر انصاری