قدردانی پروفسور رافائل نوژیه از دکتر انصاری

h

قدردانی پروفسور رافائل نوژیه، رئیس دپارتمان طب سوزنی گوش اروپا، فرزند پل نوژیه، پدر طب سوزنی گوش جهان از دکتر انصاری برای ترجمۀ کتاب اوریکولوتراپی در کنفرانس “دورۀ طب سوزنی گوش” در دانشگاه الزهرا

Leave a Reply

Your email address will not be published.