ماساژ گوش و نحوۀ انجام آن

گوش عضوی حساس و پیچیده است که صدها نقطۀ واکنشی بر روی آن وجود دارد. ماساژ گوش نوعی طب فشاری است که در آن با استفاده از ماساژ بخش های مختلف گوش می توان به تسکین دردهای ناشی از اختلال عملکرد سایر قسمت های بدن کمک کرد و انواع ناراحتی و مشکلات روحی و جسمی را برطرف نمود.
این ماساژ باید به طور منظم و به ترتیبی که در ویدئو توضیح داده می شود، انجام شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.