معرفی کتاب تشخیص از طریق زبان در ژورنال پزشکی امروز