عملکرد اندام های داخلی (معده) از کتاب جیوانی مترجم: دکتر عباس انصاری

Home / عملکرد اندام های داخلی (معده) از کتاب جیوانی مترجم: دکتر عباس انصاری

عملکرد و وظایف معده

معده مهمترین اندام یانگ است. معده به همراه طحال به عنوان ریشه چی پس-آسمانی شناخته شده اند چون منشا تمام چی و خون تولیدشده بعد از تولد است (برعکس چی قبل-آسمانی که در زمان انعقاد نطفه[۱] تشکیل می شود). سوالات ساده در فصل ۸ می گوید: طحال و معده ماموران مسئول ذخیره غذا هستند و ۵مزه از [۲]آن مشتق می شود. سوالات ساده در فصل ۱۱ می گوید: معده دریای آب و دانه است و منبع بزرگ غذا برای ۶ اندام یانگ است، ۵ طعم وارد دهان می شود تا برای تغذیه ۵ اندام یین در معده ذخیره شود و بنابراین مزه های ۵ اندام یین و ۶ اندام یانگ همه از معده مشتق می شود.

جهت مشاهده ادامه مطالب بر روی لینک زیر کلیک کنید.
عملکرد و وظایف معده از کتاب جیوانی ترجمه دکتر عباس انصاری

Leave a Reply

Your email address will not be published.