کتاب تشخیص بیماری ها از طریق زبان مولف : دکتر عباس انصاری