لیزر آکوپانکچر یا طب سوزنی با لیزر

Home / لیزر آکوپانکچر یا طب سوزنی با لیزر

لیزر
لیزر

لیزر آکوپانکچر یا طب سوزنی با لیزر


در لیزر آکوپانچر، تحریک نقاط سوزنی با لیزر کاملا بدون درد انجام می شود . اثرات لیزر در طب سوزنی در سرتاسر جهان بررسی و تایید شده است و به صورت گسترده استفاده می شود. آنچه در تجربیات خود مشاهده کردم، کاملا موثر می باشد و ما برای درمان بعضی از بیماریها از لیزر آکوپانچراستفاده می کنیم . در لیزرآکوپانچراز لیزر های کم توان استفاده می شود و هر نقطه حدود ۱۰ ثانیه تحریک می گردد . این درمان، برای خردسالان و افرادی که از سوزن ترس دارند، روش بسیار مفیدی است. ماهیت لیزر ازنور می باشد، ولی پرتوهای نور تشدیدشده و همسو هستند و به همین خاطر عمق نفوذ بیشتری نسبت به نور معمولی دارند .

Leave a Reply

Your email address will not be published.